EN - Stories - Ethics & Sustainability - A year of sustainability - Header

Rok trvalé udržitelnosti

Skupina Prysmian Group zveřejnila svou poslední zprávu o trvalé udržitelnosti, která odhaluje mnoho činností a novou strategii.

EN - Stories - Ethics & Sustainability - A year of sustainability - From products and premises to production processes and people

 

Poslední Zpráva skupiny o udržitelnosti ukazuje působivé výsledky v každém rozměru udržitelnosti, což je doloženo 8% zvýšením vytvořené a distribuované ekonomické hodnoty ve srovnání s předchozím rokem.

EN - Stories - Ethics & Sustainability - A year of sustainability - Citation

Přetvořili jsme naši strategii trvalé udržitelnosti pomocí tří pilířů za účelem identifikace a stanovení cílů souvisejících s našimi podnikovými prioritami.

EN - Stories - Ethics & Sustainability - A year of sustainability - Right row 01

Nedávné úsilí zahrnuje snížení emisí CO2 a látek snižujících obsah ozónu v atmosféře, zvýšení počtu závodů s certifikací BOZP, představení takových inovačních výrobků, jako je kabel 66 kV, který je kvalifikován programem Carbon, jakož i vydání nových politik a předpisů potvrzujících, že základní hodnoty skupiny se zaměřují na jednotlivce a etiku.

EN - Stories - Ethics & Sustainability - A year of sustainability - Our Sustainability Strategy - right - row 02

Naše strategie trvalé udržitelnosti

Cíle rozvoje trvalé udržitelnosti OSN (SDG)

Tyto cíle byly představeny v září 2015 a jde o univerzální sadu 17 cílů, které by měly vést vlády po celém světě k přijetí odpovědnějších postupů a výstupů v následujících patnácti letech.

Sledování indexu trvalé udržitelnosti

V rámci nepřetržitého úsilí skupiny Prysmian v oblasti trvale udržitelných firemních postupů sledujeme veškeré nejdůležitější ukazatele a hodnocení trvalé udržitelnosti.

Sledování očekávání zainteresovaných aktérů

Ze zapojení více zainteresovaných osob (jak interních, tak externích) jsme vytvořili nedílnou součást naší strategie. Od přijímání návrhů ke zlepšení výrobků a procesů po informovanost, vzdělávání a zlepšování celkových vztahů.

EN - Stories - Ethics & Sustainability - A year of - Testo

Uvádíme naši strategii do praxe


Vybrali jsme pět SDG, k nimž můžeme nejvíce přispívat, a zapracovali jsme je do proveditelného plánu trvalé udržitelnosti. Na tomto základě skupina dále vyvinula „Posuzovací kartu“, která identifikuje 16 cílů trvalé udržitelnosti, jež mají být splněny do roku 2020, přičemž každý cíl je měřen kvantitativními ukazateli, jejichž pokrok bude přísně a pravidelně sledován.

Řízení trvalé udržitelnosti

Skupina dále dokončila svůj model řízení trvalé udržitelnosti za účelem vytvoření udržitelné hodnoty pro zainteresované aktéry a trvalého procesu efektivity, účinnosti a firemní integrity z dlouhodobého hlediska.

Náš výbor pro odměňování a jmenování bude odpovídat za dohled nad veškerými kroky k dosažení udržitelnosti a pro podporu jeho aktivity byl vytvořen výbor pro řízení trvalé udržitelnosti (složený z členů představenstva, řízený COO Andreem Pirondinim). Navíc bude funkce firemní a podnikové komunikace mapovat a sledovat očekávání zainteresovaných aktérů v souvislosti se skupinou.

En - Stories - Ethics & Sustainability - A year of sustainability - 3

Lidská práva a integrita

Jako společnost působící po celém světě, v mnoha různých zemích a s mnoha různými komunitami, skupina Prysmian vášnivě podporuje dodržování a ochranu lidských práv všech svých zaměstnanců i osob ovlivněných našimi firemními činnostmi.

Z tohoto hlediska jsme věnovali značné úsilí vypracování naší Politiky lidských práv. Kromě toho bude náš Program integrity a prvního upozornění na problémy hrát významnou úlohu v odhalování podvodů a neetických postupů.

EN - Stories - Ethics & Sustainability - A year of sustainability - Prysmian Group’s Human Rights Policy

 

Politika lidských práv skupiny Prysmian splňuje mezinárodní doporučené postupy a zahrnuje zásady stanovené ve Všeobecné deklaraci lidských práv OSN a v Základních úmluvách Mezinárodní organizace práce (ILO).

 

EN - Stories - Ethics & Sustainability - A year of sustainability - Fullwidth image Due

EN - Stories - Ethics & Sustainability - A year of sustainability - The Human factor

Lidský faktor

 

Naši zaměstnanci jsou nejdůležitějším prvkem našeho pokračujícího a udržitelného úspěchu. Prosazujeme tedy pracovní prostředí, které uznává hodnotu rozmanitosti, podporuje zásadu rovných příležitostí a inspiruje zaměstnance k tomu, aby vnášeli do firmy své vlastní jedinečné kvality.

Zatímco naše náborové programy dosahují vynikající úrovně účasti, intenzivní školicí aktivity Prysmian Group Academy,což je mezinárodní škola pro vzdělávání manažerů a odborníků, jsou i nadále velmi úspěšné. 

Stejně tak nadále roste náš Your Employee Shares (YES) plan,a tak dnes je mezi našimi akcionáři přibližně 50 % našich zaměstnanců.

Odpovědnost vůči životnímu prostředí

Dále uvádíme v praxi naše přesvědčení, že budoucnost pokročilých kabelových technologií je trvale udržitelná. Jak? Vývojem výrobků a procesů v našem dodavatelském řetězci, které minimalizují dopad na životní prostředí, a plněním norem ISO v našich výrobních závodech.

EN - Stories - Ethics & Sustainability - A year of sustainability - More details and further

 

Podrobnější informace a další výsledky se nachází v naší nedávno vydané Zprávě o trvalé udržitelnosti

EN - ContentType - Editorial Slider What We Offer