EN - Products & Solutions - Transportation & Mobility - Trains & Trams - Certifications and compliance - Generic Header

Certifikáty a zajištění shody

Certifikáty a zajištění shody

EN - Products & Solutions - Transportation & Mobility - Trains & Trams - Certifications and compliance - Text

Veškeré naše kabely jsou vyrobeny podle nejpřísnějších norem, předpisů a směrnic pro odvětví vlaků, tramvají a železničního vozového parku.

EN - Products & Solutions - Transportation & Mobility - Trains & Trams - Certifications and compliance - Text 1

IRIS (International Railway Industry Standard – Mezinárodní standard železničního průmyslu)

IRIS je celosvětově uznávaným standardem pro hodnocení systémů řízení v železničním odvětví. Skupina je součástí UNIFE – Sdružení evropského železničního průmyslu – a snaží se o zabezpečení vynikajících služeb v železničním průmyslu a o to, aby dodavatelé železničních komponent mohli splňovat celosvětově uznávané úrovně kvality. Všechny kabely pro kolejový part Prysmian na celém světě jsou plně certifikovány dle IRIS, včetně jejich příslušných výrobních jednotek a procesů, jako jsou nákupní, skladové a obchodní toky.

EN - Products & Solutions - Transportation & Mobility - Trains & Trams - Certifications and compliance - Text 2

REACH (registrace, hodnocení a povolování chemických látek)

REACH je nařízením Evropského parlamentu u Rady Evropské unie přijaté dne 18. prosince 2006, které modernizuje evropskou legislativu týkající se chemických látek. Zakládá jedinečný integrovaný systém chemických látek v Evropské unii.

Jejím cílem je zlepšit ochranu zdraví a životního prostředí při zachování konkurenceschopnosti evropského chemického průmyslu a posílení jeho inovačního ducha. Veškeré naše kabely pro kolejová vozidla splňují směrnici REACH.

EN - Products & Solutions - Transportation & Mobility - Trains & Trams - Certifications and compliance - Text 3

RoHS (Omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních)

Směrnice RoHS si klade za cíl snížení některých nebezpečných látek běžně používaných v elektrických a elektronických zařízeních (EEZ). Kabely, na něž se tato směrnice vztahuje, jsou kabely jmenovitého napětí pod 250 V (jejichž funkcí je připojování nebo prodlužování EEZ k elektrické zásuvce nebo připojování dvou nebo více EEZ mezi sebou). Všechny kabely pro kolejová vozidla Prysmian splňují směrnici RoHS.