EN - Stories - Ethics & Sustainability - Talking about sustainability - Header Caruso

Hovory o udržitelnosti

Skupina Prysmian udělala značný pokrok směrem k plnění nejvyšších standardů udržitelnosti podniku.

EN - Stories - Ethics & Sustainability - Talking about sustainability - Intro

V roce 2016 jsme byly švýcarskou agenturou pro hodnocení udržitelnosti RobecoSAM zařazeni na čtvrté místo v oblasti „Elektrické komponenty a vybavení“. Tato informace vyla obsažena v prestižním indexu udržitelnosti Dow Jones a znamená velký krok dopředu pro celkové jméno skupiny Prysmian.

Je také zahrnuta v elitní skupině společností uvedených v italském vydání Zprávy o změně klimatu CDP. Po veřejném ohlášení svých informací týkajících se životního prostředí dosáhla skupina hodnocení B v sektoru „Průmyslová odvětví“ (z možných osmi stupňů od A do D).

Skupina Prysmian dále obdržela ocenění svých ekologických, sociálních a řídicích (ESG) ukazatelů od globálního indexu předních ESG STOXXO a její zelená energie obdržela uznání od Carbon Clean 200. Ve skutečnosti šlo o jedinou italskou společnost uvedenou v těchto žebříčcích.

EN - Stories - Ethics & Sustainability - Talking about sustainability - This follows on from its 2015 inclusion

 

Tyto úspěchy následují po zařazení na globální index FTSE4Good v roce 2015 jako uznání přístupu skupiny k etickému, transparentnímu a udržitelnému řízení. Jde o působivý seznam úspěchů.

Nyní pan Caruso, ředitel pro firemní a podnikovou komunikaci, rozebírá cestu zvolenou skupinou a komentuje poslední vývoj v oblasti zveřejňování nefinančních informací.

EN - Stories - Ethics & Sustainability - Caruso - Talking about sustainability - full width only image

EN - Stories - Ethics & Sustainability - Talking about sustainability - Question 1

Jak se změní CSR a role manažera udržitelnosti vlivem směrnice o nefinančních informacích, která vstoupí v platnost příští rok?

 

Domnívám se, že je důležité začít s následující premisou. Udržitelnost je více než zveřejňování informací. Je to více než vykazování, co se dělá nebo by mělo být provedeno. Neměla by být přikazována legislativními povinnostmi, ale měla by nás vést ke zlepšení způsobu, jakým věci děláme, a to ve prospěch širší komunity.

Tato nová směrnice o nefinančních informacích pomůže méně strukturovaným společnostem zavádět systém vykazování a dobře organizovaným firmám neustále se zlepšovat definováním schvalovacích procesů a přiřazením odpovědnosti v rámci svých organizací.

Na tuto legislativní povinnost lze nahlížet jako na hnací prvek pro budoucnost a přispěje k tomu, aby měli investoři širší rozsah klíčových informací o společnosti.

EN - Stories - Ethics & Sustainability - Talking about sustainability - Question 2

Jak změní vstup investorů CSR úlohu manažera pro udržitelnost?

Pro každou společnost zapsanou na burze jsou investoři klíčovými zainteresovanými aktéry. Proto mají velmi silný hlas. Nedávno jsme byli svědkem zvyšujícího se zájmu o udržitelnosti podniku od sociálně odpovědných a tradičních investorů.

Když ti, kteří mají odpovědnost za vytváření finanční hodnoty, ukazují zájem o problémy nefinančního vykazování, naznačuje to, že udržitelná společnost má větší příležitost vytvářet hodnotu v čase, než společnosti jiné.

Důkaz toho lze nalézt v indexu udržitelnosti Dow Jones, který se stále více stává srovnávacím měřítkem finančního a nefinančního výkonu, a ve snaze zahrnout nefinanční analýzu do mnoha významných finančních ukazatelů, jako např. Bloomberg nebo Thomson Reuters.

EN - Stories - Ethics & Sustainability - Talking about sustainability - Gallery Sustainability

EN - Stories - Ethics & Sustainability - Talking about sustainability - Question 3

Jak změní vstup spotřebitelů CSR a úlohu manažera pro udržitelnost?

To je otázka úhlu pohledu a perspektivy. Zcela jasné je stejně jako u investorů vidění zákazníka absolutně základní, a to nejen z toho důvodu, že udržitelnost představuje obchodní příležitost. Ale sociální odpovědnost prostupuje celou společností a stále více i dodavatelským řetězcem. Nejde jen o problém spotřebitele.

Udržitelnost je pro nás důležitá i z osobního hlediska. Zodpovědná snaha o udržitelnost od nejmenšího osobního kroku po nejsložitější průmyslový proces je jedinou cestou, která je pro nás otevřená.

EN - Stories - Ethics & Sustainability - Talking about sustainability - Question 4

What strategic importance does the company place on variables of a non-financial nature (environmental, social and governance)?

Jaký strategický význam klade společnost na proměnné nefinanční povahy (ekologické, sociální a řídicí)?

Skupina Prysmian začala projednávat tyto problémy přibližně před deseti roky. Dnes je udržitelnost svázána se všemi našimi provozními a obchodními aktivitami, od řízení po inovace a od provozů po finance. Náš plán udržitelnosti je přímo inspirován Cíli rozvoje udržitelnosti pro rok 2030 OSN a zahrnuje střednědobé až dlouhodobé kvalitativní a kvantitativní cíle, které jsou základem strategie snažící se o dosažení stále ambicioznějších společných výsledků, a to rok za rokem.

EN - Stories - Ethics & Sustainability - Talking about sustainability - Question 5

Jaké úrovně integrace společnost dosáhla při vykazování nefinančních proměn (lidské zdroje, duševní vlastnictví, sociální a geografický kapitál)?

Dnes je udržitelnost prvkem, který je plně integrován do všech funkcí společnosti, a zahrnuje do svého vykazování různé aspekty podniku, včetně nefinančních proměn souvisejících s různými typy majetku společnosti.

Již dnes vidíme přínosy pro zaměstnance, komunitu a rozvoj společnosti. Tato úroveň propojení nám umožňuje co nejlépe posoudit naše rizika a příležitosti související s nefinančním výkonem a zaměřit se na plně vybavenou strategii udržitelnosti.

EN - Stories - Ethics & Sustainability - Talking about sustainability - Highlights

/ Ocenění a uznání

Skupina Prysmian byla oceněna v oblasti „Elektrické komponenty a vybavení“
Skupina je uvedena v italském vydání Zprávy o změně klimatu CDP
Prysmian získala uznání od indexu globálních vůdců ESG STOXXO

EN - ContentType - Editorial Slider What We Offer